...

امشب دوست داشتم.

دستهای گرمت دوست داشتم.

جواب ندادن هات دوست داشتم.

صداقت و چشم های بغض آلودِت دوست داشتم.

آغوشی که منتظرش بودم و نمی خواستم تموم بشه را دوست داشتم.

گریه های بعد جدایی را هم دوست داشتم.

/ 0 نظر / 3 بازدید